STT

Nội dung

Số lượng

Từ đầu năm đến tháng B/c

 

1

Số người nộp hồ sơ hưởng TCTN (người)

854

5.103

 

Trong đó :Số người ở địa phương khác nộp H/S đề nghị hưởng TCTN (người)

27

260

 

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng BHTN (người)

0

0

 

3

Số người có quyết định hưởng BHTN hàng tháng (người)

Tổng

988

4.677

 

Nam

<= 24 tuổi

112

469

 

25-40 tuổi

315

1.488

 

>40 tuổi

109

473

 

Nữ

< =24 tuổi

103

405

 

25-40 tuổi

207

1.298

 

>40 tuổi

142

544

 

4

Số người bị huỷ quyết định hưởng TCTN (người)

6

45

 

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN(Người)

Chuyển đi

0

0

 

Chuyển đến

0

6

 

6

Số người tạm dừng TCTN (Người)

4

47

 

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ( Người)

0

13

 

08

Số người chấm dứt hưởng TCTN (người)

Tổng

733

4.824

 

Trong đó : Hết thời gian hưởng

703

4.571

 

Trong đó : Có việc làm

29

248

 

Trong đó :Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

1

5

 

Trong đó : Bị xử phạt vi phạm hành chính về BHTN

0

0

 

Khác

0

0

 

9

Số người được tư vấn GTVL (người)

3.110

18.865

 

Trong đó: Số người được giới thiệu việc làm (người)

30

256

 

10

Số người có QĐ hỗ trợ học nghề ( Người)

Tổng

0

0

 

Trong đó : Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

 

Số người đang hưởng TCTN ở địa phương khác được hỗ trợ học nghề

0

0

 

11

Số người huỷ quyết định hỗ trợ học nghề (Người)

0

0

0

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo Quyết định ( Triệu đồng)

Tổng

15.923.143.863

74.649.276.283

 

Tổng số tiền chi trợ cấp

15.923.143.863

74.649.276.283

 

3-6 tháng

Số QĐ

543

2.769

 

Số tiền chi TCTN

9.362.031.852

45.347.624.194

 

7-12 tháng

Số QĐ

445

1.908

 

Số tiền chi TCTN

6.561.112.011

29.301.652.089

 

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

0

 

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

 

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

 

13

Mức hưởng TCTN bình quân (Triệu đồng)

3.42

 

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa ( Người )

01

01

 

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân( Tháng)

4.93